Werkwijze Advocatenkantoor Amsterdam

Lima Advocatuur voert een algemene praktijk, waarbij ons kantoor zaken behandelt in zowel het Bestuurs- als het Privaatrecht. Het kantoor staat zowel particulieren als ondernemingen bij. Ons kantoor hanteert een open en transparante werkwijze. De advocaat nodigt haar klanten uit voor kennismaking op kantoor, waarna zij na een oriënterend gesprek met u het juridisch probleem bespreekt. Zij legt in begrijpelijke en heldere taal uit of uw zaak kansrijk is en neemt een transparante houding aan. Ook komt de te volgen strategie ter sprake en of de zaak wel kans van slagen heeft. Meestal is nadere bestudering van stukken, (rechts)literatuur nodig, maar dat deelt de advocaat dan aan u mee. Tijdens het oriënterend gesprek worden eveneens de kosten met u besproken. Zij houdt de lijnen dan ook graag kort en werkt snel en tegen betaalbare tarieven.

Na het oriënterend gesprek stuurt de advocaat u, wanneer besloten wordt uw zaak in behandeling te nemen, de volgende stukken toe. U ontvangt een plan van aanpak, hierin wordt een korte samenvatting gegeven van het rechtsprobleem en de gemaakte afspraken en de te volgen strategie en (eventuele) vervolgafspraken.

Opdrachtbevestiging Lima Advocatuur

U ontvangt na het innemen van de zaak een opdrachtbevestiging van het advocatenkantoor, waarin de betreffende advocaat bevestigt de zaak in behandeling te nemen en welke diensten zij zal verlenen, de kosten, griffierecht en eventuele verschotten. Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging en voldoening verschotten dan wel eigen bijdrage, vangt de advocaat haar werkzaamheden aan. De advocaat werkt nauw samen met u en houdt u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen en legt elk concept eerst aan u voor, alvorens zij deze aan de wederpartij verstuurt.

Juridische bijstand advocatenkantoor

Vanwege digitalisering en inachtneming van de advocatenregels communiceert de advocatuur bij voorkeur via de e-mail om zo achteraf (eventuele) miscommunicatie te voorkomen en zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de tijd. Het voorgaande gebeurt ook in het kader van de schriftelijke vastlegging van afspraken en vervolgstappen conform de advocatenregels.

Privacy, klachtenprocedure & algemene voorwaarden

Ons kantoor hecht veel waarde aan uw privacy en lichten daarom in onze privacyverklaring toe op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Lima Advocatuur staat u beginsel bij totdat het rechtsprobleem/conflict is opgelost dan wel een andere oplossing voorhanden is. Mocht het onverhoopt voorkomen dat u dan wel de betreffende advocaat besluit voortijdig de werkzaamheden te beëindigen dan wordt dat uiteraard aan u schriftelijk meegedeeld en de moverende redenen. Het kan voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over de verleende dienstverlening of een bepaald aspect daarvan. Is het voorgaande het geval, dan kunt u gebruik maken van onze interne klachtenregeling. Mocht ons kantoor niet samen tot een oplossing van het geschil kunnen komen, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur.

Ons kantoor hanteert algemene voorwaarden die op al onze opdrachten van toepassing zijn. Van deze voorwaarden maakt onder meer onderdeel uit van een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de advocaat daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Onze algemene voorwaarden krijgt u toegestuurd bij de opdrachtbevestiging, maar kunt u ook hier raadplegen.

Gratis Juridisch (inloop)spreekuur bij Amsterdamse advocatenkantoor Lima

Om de drempel te verlagen om naar een advocaat te stappen, verzorgt ons kantoor ook gratis juridische spreekuren (momenteel telefonisch wegens Corona). Tijdens dit telefonisch spreekuur kunt u als rechtzoekende kosteloos voor een oriënterend gesprek (max 15 minuten per klant) bij haar terecht. Mocht u niet  in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), dan kunt u tegen een betaalbaar tarief eveneens voor advies bij de betreffende advocaat terecht.

De advocaat verzorgt de komende periode inloopspreekuren op de volgende data en tijdstippen, waarbij inloop tot 16:00 uur mogelijk is, daarna wordt de deur niet meer geopend in verband met spreekuur van de advocate:

  • Donderdag 28 september van 16:00 tot 17:30 uur (fysiek dan wel telefonisch: 020-2119447).
  • Donderdag 26 oktober van 16:00 tot 17:30 uur (fysiek dan wel telefonisch: 020-2119447).
  • Donderdag 30 november van 16:00 tot 17:30 uur (fysiek dan wel telefonisch: 020-2119447).