Je bekijkt nu Opzegvergoeding verschuldigd bij overstap naar een andere energieleverancier?

Opzegvergoeding verschuldigd bij overstap naar een andere energieleverancier?

Hoe vaak komt het voor dat u op de bank neerploft, dan wel aan tafel van uw avondmaal aan het genieten bent als ineens de telefoon gaat. Een organisatie, energiemaatschappij in dit geval, vraagt of u interesse heeft om over te stappen. U bespaart dan op uw gas en energierekening.

Voor u het weet, sluit u telefonisch een abonnement. Enige tijd later ontdekt u dat de kosten vele malen hoger zijn, dan aan u is meegedeeld. U voelt zich beet genomen en wil de overeenkomst op grond van oneerlijke handelspraktijk of krachtens de wet verkoop op afstand beëindigen. U neemt contact op met uw ‘oude’ energieleverancier en verzoekt hem u weer als klant over te nemen. Uw energieleverancier regelt de overname kosteloos en wordt uw nieuwe energieleverancier. Na een aantal maanden, ontvangt u echter een eindafrekening van uw oude energieleverancier. Bij deze eindafrekening zit een zogeheten opzegvergoeding, of u die ook even betaalt. U bent hier niet blij mee en vraagt zich af of u hier iets tegen kunt doen.

Wanneer u uw contract tussentijds beëindigt, mag de energieleverancier bij u een vergoeding in rekening brengen. Dit wordt ook wel de opzegvergoeding genoemd. De Richtsnoeren Redelijke Opzegvergoedingen energieleveranciers (hierna: Richtsnoeren) bevat bepalingen over het al dan niet in rekening (mogen) brengen van de opzegvergoeding. Let wel goed op, want energieleveranciers zijn niet altijd gerechtigd om aanspraak te maken op dit bedrag!

Het bovenstaande staat los van de vraag op welke wijze dit contract tot stand is gekomen. Want ook daar valt juridisch iets over te zeggen. Laten we er hier vanuit gaan, dat de klant akkoord is gegaan om een contract met een nieuwe energieleverancier aan te gaan, oftewel wilsovereenstemming.

Ten eerste is het goed te weten wat u aan uw energieleverancier verschuldigd bent, voordat u overstapt naar een andere energiemaatschappij. Ondanks dat uw oude energieleverancier bevoegd is om een opzegvergoeding op te leggen, zijn hier wel een aantal vereisten aan verbonden. Zo dient de opzegvergoeding, op grond van artikel 3, tweede lid, Richtsnoeren, een maximaal bedrag te bevatten. Uit artikel 4 Richtsnoeren is een tabel opgenomen voor consumenten en artikel 6 Richtsnoeren is van toepassing op een kleinzakelijke afnemer. Iemand die geen consument is en  handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep wordt gezien als kleinzakelijke afnemer.

Verder dient de hoogte van de opzegvergoeding duidelijk zijn te zijn opgenomen in het contract (artikel 8, tweede lid, Richtsnoeren) en dient de opzegvergoeding uiterlijk bij het versturen van de eindafrekening in rekening te zijn gebracht.

VoorbeeldEen kleinzakelijke afnemer heeft telefonisch een energiecontract gesloten. De voorwaarden uit artikel 6 Richtsnoeren zijn in het contract integraal overgenomen. Echter, heeft de energieleverancier geen keuze gemaakt welke soort opzegvergoeding hij in rekening brengt. Aan mij werd de vraag voorgelegd of in deze kwestie de opzegvergoeding wel in rekening mocht worden gebracht, oftewel was de kleinzakelijke afnemer gehouden de door de energieleverancier opgelegde opzegvergoeding te betalen.

In dit contract was de hoogte van de opzegvergoeding niet duidelijk. Ook had zijn voormalige energieleverancier geen keuze gemaakt, maar vermeldde hij dat later een keuze zou maken welke voor hem het gunstigst zou uitvallen. Het voorgaande mag natuurlijk niet. Wanneer niet aan de in de Richtsnoeren vermelde vereisten zijn voldaan, dan mag de energieleverancier de opzegvergoeding niet bij zijn oude klant in rekening brengen (artikel 9 Richtsnoeren).

Dit geldt ook in het bovenstaande voorbeeld. Nu vooraf geen keuze is gemaakt over de wijze waarop de opzegvergoeding wordt berekend, kan niet gesproken van een redelijke voorwaarde op grond van artikel 8, eerste lid, Richtsnoeren. Het een en ander volgt ook uit de rechtspraak. Zo heeft de rechter (Rechtbank Rotterdam d.d. 17 juni 2016) in een soortgelijke zaak geoordeeld, dat de hoogte van de opzegvergoeding duidelijk moet zijn vermeld én dat de energieleverancier al vóóraf een keuze dient te hebben gemaakt. Wanneer de energieleverancier dat niet heeft gedaan, dan kan de energieleverancier geen aanspraak maken op de opzegvergoeding en mag hij deze dan ook niet bij zijn klant in rekening brengen.

Al legt een energieleverancier een opzegvergoeding op, dan wil dat niet zeggen dat u gehouden bent deze te betalen. Niet alleen de vooraf gemaakte keuze maar ook de wijze waarop de overeenkomst tot stand is gekomen is van belang om te kunnen beoordelen of er sprake is van wilsovereenstemming en voorts of men gehouden is de opzegvergoeding te voldoen. Een energieleverancier mag ook geen opzegvergoeding in rekening brengen, wanneer hij zelf de overeenkomst met de klant opzegt vanwege bijvoorbeeld wanbetaling. De Richtsnoeren is alleen van toepassing bij tussentijdse beëindiging door de klant zelf (artikel 1, vijfde lid, Richtsnoeren). Ook hier gaan vele energieleveranciers de mist in.

Veel mensen zijn van het bovenstaande niet op de hoogte en betalen na contractsovername de opzegvergoeding. Mijn advies is om de voorwaarden en de opgenomen bepalingen in het contract eerst goed door te nemen, alvorens u het bedrag overmaakt. Mocht u er niet uitkomen, dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Wat betreft de rechtzoekende in bovenstaand voorbeeld, heeft de energieleverancier besloten om de opgelegde facturen te crediteren. De kwestie heeft voor de rechtzoekende tot een gunstige afloop geleid. Bijgaand de reactie van de rechtzoekende die mij om advies verzocht:

“Ik ben heel goed bijgestaan door meester Salima. Ze was volhardend en inventief in het benaderen van een energieleverancier, die mij een buitensporig hoge boete in rekening bracht voor contractbreuk wegens overstappen naar een andere leverancier. Rechtsgang is voorkomen en haar adequate toepassing van haar kennis heeft geleid tot een gunstige eindoplossing. Ik raad haar ten zeerste aan.”

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben of hebt u te maken met een soortgelijke situatie, dan kunt u uiteraard voor bijstand contact met mijn kantoor opnemen en een afspraak inplannen.

Geef een reactie