(Algemeen) bestuursrecht

Verzoek om een beslissing te nemen

Het algemeen bestuursrecht ziet op besluiten van de overheden, waarbij zij gebonden zijn aan de wet. Dit is een wezenlijk verschil met het privaatrecht. Een gemeente mag niet zomaar iets opleggen of een beslissing nemen. Het bestuursorgaan dient aan de hand van de geldende wet- en regelgeving een zorgvuldige beslissing te nemen. Een burger vraagt de gemeente bijvoorbeeld in te stemmen met een parkeervergunning of verzoekt om een urgentieverklaring dan wel toekenning van bijzondere bijstand.

De gemeente neemt na een zorgvuldig onderzoek een besluit. De beslissing kan positief of negatief zijn. De beslissing ontvangt de burger schriftelijk. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd (artikel 1:3 Awb). 

Het indienen van een bezwaarschrift

Als de burger het oneens is met deze beslissing, dan dient de burger binnen zes weken bezwaar in te dienen. Doet de burger dit niet, dan is de beslissing onherroepelijk en staat daarmee definitief vast. De burger kan hier dan niets meer tegen doen. Voordat de gemeente een nieuwe beslissing neemt (artikel 7:11 Awb), krijgt de burger meestal de gelegenheid om de visie en standpunten uiteen te zetten. Dit wordt ook wel ‘zienswijzen’ genoemd. Hierna volgt meestal een hoorzitting om het bezwaar nader toe te lichten, namelijk de zogeheten hoorplicht. De hoorplicht is geregeld in de wet (artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht). In sommige gevallen kan het bestuursorgaan hier vanaf zien.

Na de hoorzitting neemt het bestuursorgaan een beslissing, waarin zij het bezwaar gegrond of ongegrond verklaren. De burger ontvangt dan weer een brief waarin het besluit wordt meegedeeld.

Het instellen van beroep

Na de beslissing kan de burger beroep en ook nog meestal hoger beroep instellen bij de rechtbank. Dit dient ook binnen zes weken te gebeuren. Het is belangrijk om voor de bezwaarprocedure een advocaat in de arm te nemen om zo alle bezwaargronden goed uiteen te zetten. Later kunnen namelijk geen nieuwe bezwaargronden meer worden ingediend. Dit wordt de onderdelenfuik genoemd.

Juridische bijstand

Besluiten van overheden kunnen voor burgers tot nadelige gevolgen leiden. Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat in de arm te nemen.

De advocate staat de rechtzoekenden bij in bestuursrechtelijke zaken, waarbij zij eveneens juridische bijstand verleent in zowel bezwaar en (hoger) beroep. Hierbij dient u te denken aan:

  • Advies aangaande bestuursrechtelijke vragen (rechtspositie afgewezen urgentieverklaring).
  • Juridische bijstand bij bezwaar/beroep (denk onder andere aan (omgevingsrecht)vergunning/urgentieverklaring/handhavingsverzoeken).
  • Juridische bijstand in beroep bij inning alimentatie door een gemeente op grond van de Participatiewet.

Mocht het onderwerp waar uw rechtsvraag/conflict onder valt niet hierboven staan, dan kunt u uiteraard voor mogelijkheden contact opnemen met ons kantoor.

Overige informatie

Zie meer informatie onder het kopje blogs voor algemeen bestuursrecht. Klik verder op links voor uitspraken uit de eigen praktijk. Ook kunt u onder het kopje nieuws praktijknieuws lezen.