1                   Kantoor
1.1                 In deze voorwaarden wordt verstaan onder de eenmanszaak: “Lima Advocatuur” de daar aangesloten advocaat mr. S. Ouald Chaib kantoorhoudende te (1069 CD) Amsterdam gevestigd aan de Keurenplein 39, tevens handelend onder de handelsnamen als geregistreerd in het Handelsregister (KVK-nummer: 68809905), met inbegrip van de daaraan verbonden advocaten en overige medewerkers (hierna: verbonden persoon), die voor het kantoor werkzaam (zullen) zijn.
1.2                 Advocaat: een natuurlijke persoon die als advocaat verbonden is aan Lima Advocatuur.
1.3                 Onder “verbonden persoon” wordt eveneens voorts begrepen: iedere werknemer, (administratieve) ondersteuner(s), zelfstandige persoon advocaat, partner en eigenaar van het kantoor.

2              Algemene voorwaarden
2.1           De algemene voorwaarden zijn ten behoeve van Lima Advocatuur opgesteld en integraal van toepassing op de verbonden personen.
2.2           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de eenmanszaak handelend onder de naam “Lima Advocatuur” en hierna ook wel aangeduid met “Lima Advocatuur”.
2.3           Niet alleen het kantoor maar ook iedere aan het kantoor verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen en de rechtsopvolgers onder algemene titel van de verbonden persoon.
2.4           Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging.

3              Opdracht & uitvoering
3.1           De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdrachten/diensten/gewijzigde- of aanvullende opdracht, die geacht te worden gegeven en zijn aanvaard door Lima Advocatuur, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan Lima Advocatuur verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Lima Advocatuur is steeds vrij te bepalen welke verbonden persoon de werkzaamheden (zullen) uitvoeren. De vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.
3.2           De werking van de artikelen 7:404 en artikel 7:407, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek worden uitgesloten.
3.3           Lima Advocatuur zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
3.4           De opdracht wordt naar beste vermogen en zorgvuldig uitgevoerd. Het kantoor staat evenwel niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat. Voorts wordt de opdracht uitgevoerd met inachtneming van de Gedragsregels voor Advocaten en overige verordeningen van Nederlandse Orde van Advocaten.
3.5           Lima Advocatuur is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzing omtrent de uitvoering van een opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten.
3.6           De opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid om de opdracht door schriftelijke opzegging te beëindigen, maar blijft na opzegging het honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden, declaraties en verschotten verschuldigd.
3.7           Lima Advocatuur dan wel de verbonden persoon is eveneens bevoegd een opdracht te beëindigen, indien de overeenkomst naar het inzicht van het kantoor niet te verenigen is met de Gedragsregels voor Advocaten of overige verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, dan wel opdrachtgever uitdrukkelijk verzochte informatie niet verschaft, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens het kantoor niet nakomt, of anderszins het kantoor belemmert in de uitvoering van de opdracht.
3.8           De behandelend advocaat zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
3.9           De opdrachtgever machtigt de behandelend advocaat om voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden en zo nodig tegen te werpen aan de opdrachtgever.
3.10         De met de inschakeling van derden gemoeide kosten zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4              Honorarium in toevoegingszaken (gefinancierde rechtsbijstand)
4.1           Indien de opdrachtgever in aanmerking meent te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, zal de behandelend advocaat namens de opdrachtgever een aanvraag voor een toevoeging indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad). In dat geval verklaart de opdrachtgever zich ermee bekend dat:
– de Belastingdienst (op verzoek van de Raad) met behulp van het BSN de gegevens van het inkomen en vermogen verstrekt (indien van toepassing ook van de partner via het BSN partner);
– de Raad bij de gemeente van inschrijving (bij de Gemeentelijke Basisadministratie) de persoonsgegevens en het BSN controleert (indien van toepassing ook van de partner);
– als er sprake is van een vreemdelingennummer, de Raad bij de Basisvoorziening Vreemdelingen de persoonsgegevens en het vreemdelingennummer controleert;
– de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de Raad;
– het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en tot strafvervolging;
– de verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat is behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen).

4.2           De Raad een voorlopige beslissing neemt als het verzamelinkomen nog niet definitief is vastgesteld door de Belastingdienst. Nadat de Belastingdienst het verzamelinkomen definitief heeft vastgesteld neemt de Raad een definitieve beslissing. Deze kan afwijken van de voorlopige beslissing. De eigen bijdrage kan daarmee veranderen: deze kan lager of hoger uitvallen of het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand kan komen te vervallen;
4.3           de opdrachtgever bij indiening van de aanvraag ermee instemt dat een eventueel recht op proceskostenvergoeding wordt overgedragen aan de advocaat.
4.4           Indien de Raad de aanvraag goedkeurt en een toevoeging verstrekt, is de opdrachtgever voor de werkzaamheden die vallen onder de toevoeging een eigen bijdrage verschuldigd, zoals deze wordt opgelegd door de Raad (in plaats van het honorarium in betalende zaken als bedoeld in artikel 6). In het geval de Raad de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand afwijst of de verstrekte toevoeging om welke reden dan ook intrekt en er al wel werkzaamheden door de behandelend advocaat zijn verricht, is de opdrachtgever alsnog het honorarium in betalende zaken als bedoeld in artikel 6 verschuldigd.
4.5           Naast de eventuele eigen bijdrage die door de Raad is opgelegd, is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend griffierechten, uittrekselkosten en kosten van ingeschakelde derden).
4.6           De betreffende advocaat is niet verplicht haar werkzaamheden op basis van gefinancierde rechtshulp uit te voeren.

5              Honorarium (betalende zaken)
5.1           Indien de opdrachtgever niet in aanmerking komt voor een toevoeging of zich akkoord verklaar op betalende basis te worden bijgestaan, zal het honorarium tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de behandelend advocaat vastgesteld uurtarief, te vermeerderen met 21% BTW. Het toepasselijk uurtarief zal bij de opdrachtbevestiging worden bericht, waarbij de kosten van de uitvoering van de opdracht door Lima Advocatuur wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten, verschotten en omzetbelasting.
5.2           Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend griffierechten, uittrekselkosten, deurwaarderskosten, reistijd, reis- en verblijfskosten en kosten van ingeschakelde derden).
5.3           Afhankelijk van de aard van de zaak en de te verrichten werkzaamheden staat het de behandelend advocaat vrij om af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren en kan zij een vast tarief met de opdrachtgever overeenkomen.
5.4           Te allen tijde kan een voorschot verzocht worden voor aanvang van de te verrichten werkzaamheden dan wel gedurende de uitvoering.

6              Declaratie
6.1           In toevoegingszaken ontvangt de opdrachtgever een declaratie voor de eigen bijdrage en eventuele verschotten zodra deze kosten zich voordoen. Daarbij geldt in beginsel dat bij de aanvang van de werkzaamheden in ieder geval minstens de laagste eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Mocht de Raad de eigen bijdrage op een ander (hoger/lager) bedrag vaststellen, dan volgt een aanvullende of een gecorrigeerde declaratie.
6.2           In betalende zaken worden de werkzaamheden in beginsel vooraf middels een voorschotfactuur bij de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. Eventuele verschotten worden in rekening gebracht zodra deze zich voordoen. In spoedgevallen wordt gedeclareerd op basis van een opslag van 25%.
6.3           Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever. Bij declaratie op basis van een toevoeging of een vast tarief wordt nimmer een urenspecificatie verstrekt. Deze wijze van declareren sluit een procedure via de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht uit.
6.4           Reiskosten buiten Amsterdam, bovenmatige kosten, bijvoorbeeld telefoongesprekken met het buitenland, veel fotokopieën en faxen (meer dan 50), worden als verschotten in rekening gebracht. Externe kosten (bijvoorbeeld griffiegelden en deurwaarderskosten) worden integraal doorberekend.
6.5           De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie, tenzij anders is overeengekomen. Betaling van declaraties dient binnen de betalingstermijn en zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is de behandelend advocaat zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en bij ondernemers de wettelijke handelsrente. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een gerechtelijke procedure komen hier voorts de proceskosten bij. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de proceskosten en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de hoofdsom.
6.6           Betaling door overmaking op de ten name van Lima Advocatuur gestelde bankrekening, pinbetaling dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting.
6.7           Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de behandelend advocaat het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. Van dit recht zal slechts gebruik worden gemaakt nadat de opdrachtgever tevoren op de hoogte is gesteld en  een termijn van 5 dagen is gegund om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
6.8           De debiteur dient een declaratie binnen een termijn van 14 dagen te betwisten, maar ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting.
6.9           Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever is het kantoor gerechtigd van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan het kantoor verschuldigd is.
6.10         De betreffende advocaat houdt zich aan de meldplicht ingevolge de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Wet MOT). Verwezen wordt naar de brochure “Identificatie en meldplicht voor beroepsgroepen” die is aan te vragen bij het Ministerie van Financiën.

7              Stichting Derdengelden
7.1           Het kantoor houdt geen Stichting Derdengelden aan. Zij kan dus geen derdengelden ontvangen.

8              Werkzaamheden
8.1           Het kantoor en alle aan het kantoor verbonden personen hebben toestemming van de opdrachtgever om met de opdrachtgever te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via e-mail, fax en telefoon, behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak.
8.2           Onder de werkzaamheden van de behandeld advocaat waarvoor gefactureerd wordt ter uitvoering van de opdracht wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen:
–               het bestuderen van (proces)stukken en financiële bescheiden die betrekking hebben op de opdracht;
–               het behandelen van inkomende en uitgaande telefoongesprekken met opdrachtgever, wederpartij en derden;
–               het behandelen en redigeren van binnenkomende- en uitgaande post en e-mails;
–               het bestuderen van literatuur en jurisprudentie;
–               het vervaardigen van (proces)stukken;
–               het houden van besprekingen binnen en buiten kantoor;
–               het bijwonen van (hoor)zittingen en de reis- en wachttijden.

9              Contactgegevens
9.1           De opdrachtgever is verantwoordelijk de behandelend advocaat juiste adres-, e-mail- en telefoongegevens te verstrekken die nodig zijn voor het kunnen onderhouden van contact met de opdrachtgever. Als de contactgegevens wijzigen, die de opdrachtgever tijdig zorg te dragen voor het doorgeven van de gewijzigde contactgegevens aan de behandelend advocaat. De advocaat vrijwaart zich van iedere aansprakelijkheid die ontstaat ten gevolge van het niet (tijdig) doorgeven van de directe contactgegevens door de opdrachtgever.
9.2           Voor de uitvoering van de door opdrachtgever verleende opdracht worden zijn persoonsgegevens verzameld en bewaard, een en ander in overeenstemming met de Wet bescherming Persoonsgegevens. Lima Advocatuur zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke of arbitrale uitspraak of een bindend advies.

10            Geheimhouding
10.1         Lima Advocatuur en de aangesloten personen zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen bij de behandeling van een zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de opdrachtgever, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting.
10.2         Lima Advocatuur en alle verbonden personen zullen bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie. Niettemin is, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing: De opdrachtgever verleent toestemming om al dan niet in verband met de opdracht binnen Lima Advocatuur en bij de aangesloten advocaat bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen binnen Lima Advocatuur voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel het relatiebeheer.
10.3         De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en emailtoepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.
10.4         De advocaat is op grond van haar verschoningsrecht gerechtigd verschafte gegevens en informatie geheim te houden en zij is op grond van haar geheimhoudingsplicht daartoe verplicht. De advocaat zal zich beroepen op haar geheimhoudingplicht en verschoningsrecht, ongeacht het standpunt van de opdrachtgever. Deze verplichting vervalt bij een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking.

11            Aansprakelijkheid
11.1         Iedere aansprakelijkheid van het kantoor en de daarbij aangesloten advocaat is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de behandelend advocaat afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico volgens deze polis.
11.2         Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden krachtens de verzekering niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Lima Advocatuur en de daaraan verbonden personen (in welke hoedanigheid ook) beperkt tot het door de opdrachtgever betaalde honorarium in verband met de uitvoering van de opdracht, een en ander met een maximum van € 2.000,-.
11.3         Het kantoor en de aangesloten advocaat zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden, indien de opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
11.4         Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
11.5         Lima Advocatuur kan de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen. Zij is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen ten gevolge van niet aflevering, onderschepping of manipulatie van (elektronische) berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor (elektronische) communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.
11.6         De in deze algemene voorwaarden vervatte aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen, vervaltermijnen en vrijwaringen gelden tevens voor alle buitencontractuele aanspraken van de opdrachtgever jegens Lima Advocatuur en de daaraan verbonden personen, in zoverre deze verband houden met de uitvoering van de opdracht door Lima Advocatuur en de daaraan aangesloten advocaat.
11.7         De opdrachtgever vrijwaart Lima Advocatuur en de daaraan verbonden personen tegen aanspraken van derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houdt met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid van het kantoor is veroorzaakt door opzet of grove schuld,  de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze met de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever samenhangen, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
11.8         Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.9         Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever jegens Lima Advocatuur en de aangesloten personen in verband met de verrichte werkzaakheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

12            Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft)
12.1         Lima Advocatuur is als gevolg van geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van opdrachtgevers vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door Lima Advocatuur een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever hiermee zijn toestemming.

13            Intellectueel eigendom
13.1         De behandelend advocaat behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere geldende voorschriften op het domein van intellectuele eigendomswet- en regelgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat is het de cliënt niet toegestaan de door de behandelend advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook. Voorts behoudt de behandelend advocaat zich het recht voor om door de uitvoering van de opdracht aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Overtreding van dit artikel leidt tot directe opeisbaarheid van een boete van € 10.000,- te betalen door opdrachtgever aan het kantoor.

14            Archivering
14.1         Na het einde van de opdracht staat het Lima Advocatuur en de aangesloten advocaat vrij de dossierstukken voor zover mogelijk te digitaliseren. Het (digitaal) dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard (artikel 7:412 BW) en na afloop van de termijn vernietigd.
14.2         Opvragen van stukken uit een gearchiveerd/gedigitaliseerd dossier is mogelijk tegen een vergoeding van € 50,00 teneinde het dossier uit het archief te lichten en de gevraagde stukken ter beschikking van de opdrachtgever te stellen.

15            Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1         Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Lima Advocatuur en alle werkzaamheden van Lima Advocatuur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2         Op de dienstverlening van de behandelend advocaat dan wel de bij de eenmanszaak aangesloten advocaat is de kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze klachtregeling is te raadplegen op www.lima-advocatuur.nl en ligt ter inzage op het kantoor.
15.3         Daarnaast neemt Lima Advocatuur en de daarbij aangesloten advocaat deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
15.4         Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, op te vragen bij de secretaris van de commissie, pb 90600 (2509 LP) te Den Haag. geschillen met particuliere cliënten worden beslecht door middel van een bindend advies, tenzij het de incasso van een vordering op de cliënt betreft en de cliënt het openstaande bedrag niet tijdig onder de geschillencommissie stort. In dat geval wordt bij arbitraal vonnis beslist. Partijen komen overeen dat de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd is van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens de eenmanszaak of de aangesloten advocaten verrichte werkzaamheden kennis te nemen. De particuliere cliënt heeft het recht om alsnog voor beslechting van het geschil door de bevoegde rechter te kiezen binnen zes weken nadat Lima Advocatuur zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen. Geschillen met zakelijke cliënten worden uitsluitend beslecht door middel van arbitrage. In die gevallen waarin de Geschillencommissie Advocatuur op grond van het Reglement niet bevoegd is, is de Nederlandse rechter bevoegd. De geschillenregeling bij de Geschillencommissie Advocatuur laat onverlet dat zowel de opdrachtgever als de eenmanszaak en de aangesloten advocaat te allen tijde bevoegd zijn om een geschil voor te leggen aan de Nederlandse rechter.
15.5         In geval van geschillen waarvoor een arrondissement bevoegd is, worden deze bij uitsluiting voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

16            Wijzigingen, registratie en vindplaats algemene voorwaarden
16.1         De eenmanszaak en de daarbij aangesloten advocaat kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht van kracht te zijn als de opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde voorwaarden kenbaar zijn gemaakt, tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
16.2         Deze algemene voorwaarden zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht. Ook zijn de algemene voorwaarden gepubliceerd op de website www.lima-advocatuur.nl en kan via deze link gedownload worden.