Omgevingsrecht

Een lex specialis is het OmgevingsrechtHet omgevingsrecht ziet kort gezegd op de fysieke leefomgeving waarin wij leven. Het gaat hierbij om natuur, water fysieke leefomgeving en de ruimtelijke ordening. U kunt denken aan nieuwe woningen in uw buurt of een parkeervergunning die uw buren aanvragen. Verder kan het gaan om een overkapping in uw tuin, dan wel schutting die aan bepaalde afmetingen dient te voldoen. Eveneens kunt u denken aan het aanvragen van een vergunning om een schuur te bouwen dan wel uit te breiden. Of een bestemmingsplan, waarbij de gemeente besluit afvalcontainers dichtbij uw woning te willen realiseren, waar u het er niet mee eens bent. Al deze kwesties vallen onder het Omgevingsrecht. Ook kan het zijn dat een buur een dakkapel heeft geplaatst die niet aan de vereisten voldoen, waartegen u een zogeheten handhavingsverzoek kunt indienen bij de gemeente. Zij hebben namelijk een beginselplicht tot handhaving.

De gemeente heeft de keuze om bij de aanvraag van een vergunning een procedure te volgen, ofwel de reguliere procedure dan wel de uniforme openbare voorbereidingsprocedure. Dit is afhankelijk van onder meer het verzoek die u indient en uiteraard.

De advocaat behandelt veelal zaken aangaan de volgende kwesties:

  • Overtredingen van omwonenden op het gebied van het omgevingsrecht/burenrecht.
  • Indienen van zienswijzen bij terinzagelegging (voor)ontwerpplan in uiteenlopende onderwerpen.
  • Indienen zienswijzen bij voornemen gemeente betreft het opleggen van een dwangsom.
  • Proforma-zienswijze bij bijvoorbeeld de aanvraag wijziging omgevingsvergunning door een vergunninghouder.
  • Indiening bezwaar aangaande de oplegging van een bouwstop en dwangsom/bestuursdwang.
  • Indienen handhavingsverzoeken in uiteenlopende rechtsverzoeken.
  • Behandelen van bezwaar- en/of beroepszaken, aangaande zowel de reguliere als uniforme openbare voorbereidingsprocedure.
  • Uiteenzetting rechtspositie aangaande legaliseren illegale (rechts)situatie.

Mocht het onderwerp waar uw rechtsvraag/conflict onder valt niet hierboven staan, dan kunt u uiteraard voor mogelijkheden contact opnemen met ons kantoor of direct een afspraak inplannen.